TOERISME OP DE AGENDA

 

Dat Twente mooi is,
hoeven we u niet te vertellen.

Onder de merknaam Visit Twente is de afgelopen jaren hard gewerkt om de regio toeristisch en recreatief op de kaart te zetten. Dat is, dankzij de geslaagde samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, ondernemers en andere stakeholders, goed gelukt: Er is meer werkgelegenheid. Er zijn meer overnachtingen en meer bestedingen. De cijfers spreken voor zich. Uiteraard investeren we ook de komende jaren in Toerisme en Recreatie. Wat dat betekent voor ‘De Agenda voor Twente’ en andere sectoren leest u hier.

Sector overschrijdend impact

De Agenda voor Twente bouwt aan een slimme technologie, goede bereikbaarheid, sterke economie, voldoende werkgelegenheid, maximale duurzaamheid, schone energie en een mooie leefomgeving. Die belangen worden door het kabinet onderschreven in de vorm van de zogenaamde Regiodeal. Op de Agenda voor Twente staan vier actielijnen:

 1. Techniek als motor
 2. Arbeidsmarkt en talent
 3. Bereikbaarheid en vestigingsklimaat
 4. Circulaire economie en duurzaamheid

Wist u dat…

… een sterke toeristische sector op meerdere manieren bijdraagt aan deze vier pijlers? En dat Toerisme en Recreatie zo een niet te onderschatten deelsector vormt? We noemen een aantal ontwikkelingen die van sector overschrijdend belang zijn:

 • Positieve positionering. Sympathie en waardering voor het merk Twente is een belangrijke voorwaarde voor het vestigingsklimaat van bedrijven en talenten.
 • ‘Het kunnen proeven’ aan Twente. Een kortdurend verblijf is een laagdrempelige manier voor toekomstige bewoners/talenten om kennis te maken met de regio.
 • De leefbaarheid. De aanwezige horeca, cultuur, natuur en de mogelijkheden voor dagrecreatie behoren tot ons aandachtsgebied.
 • Het op peil houden van het voorzieningenniveau. Toeristen en bezoekers geven dynamiek en sfeer. Het aantrekken ervan is belangrijk voor het behoud van het lokale voorzieningenniveau.
 • De werkgelegenheid. Vooral voor Mbo’ers, omscholers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Anders dan in andere sectoren zijn deze banen lokaal gebonden en niet verplaatsbaar naar het westen of buitenland.
 • Verbindende kracht. De sector Toerisme en Recreatie staat nooit alleen. Hij overstijgt en verbindt meerdere sectoren. Dankzij die verbindende kracht ontstaan veel cross-sectorale initiatieven.
 • Versterken van de positionering als Smart Impact Region. Omdat we dichtbij de consument staan, kunnen we technische innovaties rechtstreeks geïntroduceerd en/of toegepast worden. Bijvoorbeeld door in plaats van de standaard animatiepakketten (knippen, plakken, kleuren) juist technische (bouw)pakketten en proefjes aan te bieden.
 • Als aanjager van integraal denken op sector overschrijdende vraagstukken. Bijvoorbeeld: als alle horecabedrijven lokale producten op de kaart zetten, draagt dat niet alleen bij aan de landbouwsector, maar ook aan de duurzaamheid en de lokale economie. Bovendien creëren we zo meer vraag naar lokale producten bij bewoners.

Onze groei = uw groei

Het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) voorspelt voor 2030 een groei van minimaal 50% internationale bezoekers en 27% nationale bezoekers. Dat zijn dus kansen. Voor ons als deelsector maar ook voor u als ondernemer of overheid.

 • Een duurzaam investeringsbeleid
 • Een vitale verblijfs- en dagrecreatieve sector
 • Een kwalitatief hoogstaand routenetwerk
 • Continuering van de ketensamenwerking met gemeenten onder het merk Twente
 • Een zorgvuldig geleide en gecontroleerde groeistrategie om te waarborgen dat het leefklimaat voor zowel bewoners, bedrijven en bezoekers aantrekkelijk blijft.

Met deze uitgangspunten bovenaan op de agenda moet het lukken om de mooie cijfers te continueren. Om meer bezoekers in Twente te ontvangen. Om het vestigingsklimaat te promoten. Om het leefklimaat en voorzieningenniveau nog aantrekkelijker te maken. Daar zetten we, samen met u en alle partners en stakeholders, de komende jaren keihard op in!